BAHAGIAN PENGAJIAN PENGURUSAN (BPP), PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)

Carian Maklumat Di Sini...
Google

BAHAGIAN PENGAJIAN PENGURUSAN

Bahagian Pengajian Pengurusan adalah bahagian yang bertanggungjawab berkaitan dengan bidang keusahawanan di PERHEBAT. Bahagian ini menguruskan dua kursus latihan peralihan iaitu Kursus Pembangunan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana ( 6 bulan) dan Kursus Peruncitan (6 bulan) serta menerapkan Nilai Tambah Keusahawanan (2 minggu) untuk kursus-kursus teknikal seperti automotif, binaan, perhotelan, katering dll.

Kursus Pembangunan Usahawan IKS adalah kursus latihan peralihan yang dapat membimbing bakal-bakal pesara tentera dalam ilmu keusahawanan selepas mereka bersara nanti. Banyak pendedahan dalam dunia keusahawanan diberikan agar mereka dapat menguruskan karier masing masing selepas tamat perkhidmatan. Tips dan rahsia perniagaan diberikan kepada mereka yang mengambil kursus IKS di PERHEBAT.

Tuesday, June 26, 2012

Perkongsian maklumat

Salam hormat;

Saya ingin berkongsi sesuatu kepada anda !

Pertama :
Jadi pakar dalam satu-satu perkara !

Kedua :
Gunakan kepakaran anda tadi untuk hasilkan pendapatan

Ketiga :
Jika tidak banyak, sedikit pun tak mengapa. Orang tua-tua
kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit !

Keempat :
Fokus, berapakah pendapatan extra yang anda kehendaki
(di akhir email, saya akan kongsikan satu teknik menjana EXTRA
RM450 setiap bulan)

Kelima :
Simpan pendapatan utama anda, dan gunakan pendapatan sampingan untuk belanja

Keenam :
Catat dan catat. Tidak kira anda ingin ada buku khas, atau diari digital atau mungkin juga anda mencatat di facebook. Apa yang nak dicatat?Catat, segala kejayaan anda, walaupun ia kecil !(jangan asyik 'chat' sahaja rugi masa)


Ketujuh :
Bergaul dengan orang-orang positif.Unfriend/unsubscribe daripada mereka yang negatif daripada facebook anda atau mana mana email atau laman sosial!

Ok. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya doakan supaya anda memperoleh keberkatan dalam hidup anda dan keluarga.


Ingin menjana sekurang-kurangnya EXTRA RM450 setiap bulan?
Ini caranya :
Satu : Anda perlu jana income sekurang-kurangnya RM15 sehari !
Dua : Anda perlu konsisten dan terus konsisten !

Itu sahaja syaratnya !

Sumber: Tips dari Dr. Irfan Khairi

The 4 C's Of How To Sell Your Business

by: Janice Jenkins
I often get this question from business owners, especially from those who are just starting: how do I sell my business? In particular, how can a business owner acquire the techniques to be better at selling what they have?


Many business owners, although they are very good at what they do, they often fall short in the selling category. In fact, many would rank selling as their weakest point in the many entrepreneurial skills they have. They might be great with coming up with ideas such as having brochure printing for their ads; and accomplishing the daily tasks involved in running a business. But all will agree that the marketing part is one of the most difficult things to do.

But for all those business owners feeling this way (whether you have a small food stall or a reputable brochure printing company), do not worry. There are millions of you out there. Take heart because even though marketing is truly difficult, it is not impossible. Selling your business to your target clients is very challenging indeed; but when you are able to harness the technique, you can very well sell anything even to the littlest thing available in your product line.

As selling and marketing is an art, there are many ways that can help you accomplish it and get the results you want. But you have to start at the very beginning when selling – concentrate on your image. This means having the reputation that you can be proud of. Your target clients need to have a positive impression of you and your business before you can even sell anything to them.

Many experts in fact highly recommend this one. If you want to be better at selling then, you need to focus your energies on providing your target clients with a good reputation. No amount of selling and marketing can help your business without a credible reputation in your niche. There is really no substitute to having a good name in the industry without any taint of disgrace and jaded customers.

However, having and keeping a good reputation entails hard work. It is not like you just have to sleep on it and tomorrow you will have one for your business. And it also does not mean that when you have a good reputation you can just sit back and relax. You need to really work on it.

So how do you gain credibility? There are 4 C’s you need to be aware of:

Competence

You need to know everything there is to know about your business. You need to be an expert in what you do. This is competence at the very core. By becoming an expert, you are most likely to gain clients as they would be looking for your solutions every time for their problems.

Confidence

As you know very well what your business can do, you will have confidence to market your product or services because you believe in them. The more confident you are, the more likely that your customers will think the same way you do.

Commitment

As a business owner, you got to have commitment as you are the first sales agent of your products and services. Who else would sell your business for you? Selling and marketing is a necessity to having a business. So it would be wise for you to be committed and stay that way to your business.

Character

If you want to stay in business for a very long time, you need to inculcate virtues that your customers would be looking for – honesty, integrity and a sense of fairness in all your transactions.

When you have all these C’s, it would be much easier for you to stand by your products and services which in turn, make it less stressful for you to sell and market your business.

For comments and inquiries about the article visit:

Kenali Harta Intelek

Definisi
Harta Intelek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hakcipta 1987.
Malaysia tidak mempunyai sistem pendaftaran hakcipta. Sesuatu karya adalah dilindungi secara automatik sebaik sahaja ia memenuhi syarat-syarat berikut :­
 • usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu bersifat asli;
 • karya tersebut telah ditulis, direkod atau dijadikan dalam bentuk bahan;
 • penciptanya adalah orang yang berkelayakan; dan
 • karya tersebut telah dibuat di Malaysia atau penerbitan pertama karya adalah di Malaysia.
Karya Yang Layak Mendapat Perlindungan Harta Intelek
Karya-karya yang layak mendapat perlindungan Harta Intelek ialah :­
 1. karya sastera ;
 2. karya muzik ;
 3. karya seni ;
 4. filem ;
 5. rakaman bunyi ;
 6. siaran; dan
 7. karya terbitan
Karya-karya di atas adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. Walaupun begitu peruntukan berkenaan keaslian mestilah ditepati.
Karya Sastera
Karya sastera terdiri daripada:-
 1. novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, karya syair dan penulisan lainnya;
 2. lakonan, drama, arahan pentas, senario filem, skrip siaran, karya koreografi dan pantomin;
 3. treatis, sejarah, biografi, karangan dan artikel;
 4. ensiklopedia, kamus dan karya rujukan lain;
 5. surat, laporan dan memorandum;
 6. syarahan, ucapan, khutbah dan karya-karya lain yang sama sifatnya;
 7. jadual atau penyusunan yang dinyatakan dalam perkataan-perkataan, angka-angka dan simbol-simbol sama ada dalam bentuk yang boleh dilihat atau tidak; dan
 8. program-program komputer atau penyusunan program-program komputer tetapi tidak termasuk teks rasmi kerajaan atau badan-badan berkanun yang bersifat perundangan atau peraturan, ataupun keputusan-keputusan kehakiman.
Karya Muzik
Apa-apa karya muzik dan termasuklah karya yang digubah untuk iringan muzik.
Karya Seni
 1. Lukisan cat, lukisan, ecing, litograf, ukir-kayu, ukir-pahat dan cetakan dan apa- apa karya tiga dimensinya;
 2. Peta, pelan, carta, rajah, ilustrasi, lakaran dan karya-karya tiga dimensi berhubung dengan geografi, topografi, senireka atau sains;
 3. Karya seniukir;
 4. Karya senibina dalam bentuk bangunan atau model bangunan;
 5. Fotograf yang tidak terkandung dalam filem;
 6. Karya pertukangan seni, termasuklah tenunan halus bergambar, kain bertekad dan barang-barang petukangan tangan dan seni perusahaan.
Filem
Apa-apa penetapan sesuatu siri gambaran pandangan pada bahan daripada apa-apa perihalan, sama ada lutcahaya atau tidak, supaya boleh dengan menggunakan bahan itu dengan atau tanpa apa-apa bantuan sesuatu perekaan:
 1. ditunjukkan sebagai gambar bergerak atau
 2. dirakamkan pada bahan-bahan lain, sama ada lutcahaya atau tidak supaya dengan menggunakan bahan itu ianya boleh ditunjukkan sedemikian, dan termasuklah bunyi yang terkandung dalam sesuatu alur bunyi yang berkaitan dengan suatu filem.
(Dari tafsiran ini bunyi latar sesuatu filem adalah dianggap sebahagian dari filem. Begitu juga fotograf yang diambil dari filem adalah dianggap sebahagian dari filem itu sendiri. Rakaman bunyi latar filem tanpa kebenaran pemunya hakcipta adalah dianggap pelanggaran hakcipta di dalam filem tersebut.)
Rakaman Bunyi
Apa-apa penetapan siri bunyi yang boleh didengar dan boleh dikeluarkan semula dengan apa-apa cara, tetapi tidak termasuk suatu alur bunyi yang berkaitan dengan suatu filem.
Siaran
Pemancaran bunyi atau gambaran atau kedua-duanya melalui wayarless atau wayar untuk penerimaan orang awam.
Karya-karya lain yang mendapat hakcipta
Selain daripada karya-karya yang telah ditetapkan dibawah seksyen 7(1) Akta Hakcipta 1987 terdapat karya-karya lain yang juga diberikan perlindungan hakcipta. Karya-karya tersebut adalah seperti karya-karya berikut:
(a) Karya Terbitan
- "karya-karya terbitan" berikut adalah dilindungi seperti mana karya asal;
i) terjemahan, penyesuaian, susunan dan perubahan lain karya-karya yang layak bagi hakcipta; dan
ii) koleksi karya-karya yang layak bagi hakcipta yang oleh sebab pemilihan dan susunan kandungannya, menjadikannya suatu hasil ciptaan intelek.
b) Harta Intelek dalam Edisi Karya Diterbitkan
- Harta Intelek dalam edisi karya yang diterbitkan adalah hakcipta yang diberikan kepada penerbit-penerbit buku dan penerbit-penerbit lain. Setiap edisi diterbitkan bagi mana-mana satu atau lebih karya sastera, seni atau muzik sama ada dalam hal:
i) Penerbitan pertama edisi itu berlaku dalam Malaysia; atau
ii) Penerbit edisi itu adalah orang berkelayakkan pada penerbitan pertama itu.
Kelayakan bagi perlindungan
Faktor penghubung untuk mendapatkan perlindungan Harta Intelek diberi ialah:

 1. Pencipta adalah "orang yang berkelayakan"; dan
 2. Tempat di mana penerbitan pertama dilakukan iaitu samada di Malaysia ataupun di mana-mana negara yang menjadi ahli kepada Konvensyen Berne.

Jangkamasa Perlindungan Harta Intelek
(a) Karya sastera, muzik dan seni
- Bagi karya sastera, muzik atau seni (selain daripada fotograf) maka hakcipta wujud semasa hayat pencipta dan lima puluh tahun selepas kematiannya.
(b) Karya yang diterbitkan selepas kematian pencipta
- Jika sesuatu karya sastera, muzik atau seni (selain daripada fotograf) tidak pernah diterbitkan sebelum kematian penciptanya, maka hakcipta akan wujud hingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun yang karya itu mula-mula diterbitkan.
(c) Karya yang diterbitkan tanpa nama atau dengan nama samaran
- Jika sesuatu karya sastera, muzik atau seni (selain daripada fotograf) diterbitkan tanpa nama atau dengan menggunakan nama samaran, maka hakcipta akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun karya itu mula-mula diterbitkan. Melainkan jika identiti pencipta diketahui kemudiannya, maka di sini jangkamasa hakcipta akan dikira sebagai sepanjang hayat pencipta dan lima puluh tahun selepas kematiannya.
(d) Karya ciptaan bersama
- Dalam keadaan di mana dua orang atau lebih membuat satu karya yang boleh dikira sebagai karya ciptaan bersama, maka jangkamasa hakcipta adakah masih sepanjang hayat pencipta dan lima puluh tahun selepas kematiannya. Tetapi ia akan dikira berdasar kan kepada hayat salah seorang pencipta bersama itu yang terakhir sekali meninggal dunia diantara mereka.
(e) Edisi diterbitkan
- Hakcipta mengenai sesuatu edisi diterbitkan akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun yang edisi itu mula-mula diterbitkan.
(f) Rakaman bunyi
- Hakcipta mengenai sesuatu rakaman bunyi akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun yang rakaman itu mula-mula diterbitkan.
(g) Siaran
- Hakcipta mengenai sesuatu siaran akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun yang siaran itu mula-mula dibuat.
(i) Filem
- Hakcipta mengenai sesuatu filem akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun yang filem itu mula-mula diterbitkan.
(j) Karya kerajaan dan badan antarabangsa
- Hakcipta mengenai karya-karya kerajaan, pertubuhan kerajaan, dan badan antarabangsa akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalender berikutan dengan tahun yang karya itu mula-mula diterbitkan.
Hak-hak Eksklusif Pemunya Hakcipta
Hakcipta yang diberikan ke atas karya sastera, muzik, seni, filem dan rakaman bunyi memberikan kepada pemunya hakcipta itu beberapa hak eksklusif. Hak-hak eksklusif ini bolehlah dibahagikan kepada perkara-perkara berikut:
 1. Hak untuk membuat pengeluaran semula karya tersebut dalam apa-apa bentuk bahan;
 2. Hak untuk menerbitkan karya tersebut;
 3. Hak untuk membuat pertunjukan karya tersebut kepada awam;
 4. Hak untuk membuat siaran karya itu;
 5. Hak untuk membuat apa-apa penyesuaian atas karya itu; atau
 6. Hak untuk memasukkan karya ke dalam perhubungan melalui kabel.
Pengecualian kepada Hak Esklusif
(a) Perlakuan yang wajar bagi penyelidikan ,kritikan, ulasan dan lain-lain hal.
- bagi maksud penyelidikan yang bukan mencari keuntungan, pengajian sendirian, kritikan atau pelaporan peristiwa-peristiwa semasa, tertakluk kepada syarat bahawa jika penggunaan itu adalah penggunaan awam, ia hendaklah disertai dengan suatu perakuan tajuk karya itu dan penciptaannya, kecuali jika karya itu yang berkaitan dengan perlakuan apa-apa perbuatan bagi maksud-maksud penyelidikan yang bukan mencari keuntungan, pengajian sendirian dan pelaporan ulasan peristiwa-peristiwa semasa dengan cara sesuatu rakaman bunyi, filem atau siaran.
Pengecualian-pengecualian lain adalah seperti berikut:-
(b) melakukan mana-mana perbuatan di dalam seksyen 13 (1) secara parodi, pastice atau karikatur;
(c) kemasukan dalam sesuatu filem atau siaran apa-apa karya seni yang terletak di sesuatu tempat di mana karya itu boleh dilihat oleh awam;
(d) pengeluaran semula dan pengedaran salinan apa-apa karya seni yang terletak dengan kekal di sesuatu tempat di mana karya itu boleh dilihat oleh awam;
(e) kemasukan secara sampingan sesuatu karya di dalam sesuatu karya seni, rakaman bunyi, filem atau siaran. Perlu diingat bahawa kemasukan secara sampingan karya itu tidak terpakai bagi kemasukan secara sampingan sesuatu karya itu ke dalam sesuatu karya sastera; atau
(f) memasukan sesuatu karya dalam sesuatu siaran, pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam, koleksi karya sastera atau muzik, rakaman bunyi atau filem, jika kemasukan sedemikian dibuat secara illustrasi bagi maksud mengajar dan bersesuaian dengan amalan yang wajar dengan syarat bahawa sumbernya dan nama penciptanya yang terdapat pada karya yang digunakan itu hendaklah disebut.
Pelanggaran Harta Intelek
Pelanggaran terhadap hakcipta berlaku apabila seseorang, tanpa persetujuan atau lesen tuan punya hakcipta itu, mengimport sesuatu artikel ke dalam Malaysia bagi maksud:
(a) Menjual, menyewakan atau dengan cara dagangan, menawarkan atau mendedahkan artikel itu untuk jualan atau sewaan;
(b) Mengedar artikel itu;

 1. bagi maksud dagangan; atau
 2. bagi apa-apa maksud lain ke takat yang akan memudaratkan tuan punya hakcipta itu; atau
(c) Dengan cara dagangan, mempamer artikel itu kepada awam.

Keempunyaan Pertama Harta Intelek
Karya sastera,muzik dan seni.
- Jikalau sesuatu karya dibuat di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau perantisan atau dalam masa bekerja pencipta karya itu maka hakcipta adalah disifatkan sebagai berpindahmilik kepada majikan pencipta itu. Tetapi ini adalah tertakluk kepada apa-apa perjanjian di antara kedua-dua pihak tersebut yang menolak atau menghadkan pindahmilik itu.
Karya-karya yang dibuat di bawah kontrak perkhidmatan
- Jikalau seseorang itu dikatakan bekerja di bawah sesuatu kontrak perkhidmatan maka dia adalah dianggap sebagai pekerja kepada majikannya. Jadi apa saja hakcipta yang didapatinya bagi mana-mana karya ciptaannya akan dipindah milik kepada majikannya.
Karya yang ditempah
- Jika sesuatu karya adalah ditempah oleh seseorang maka hakcipta karya itu hendaklah disifatkan sebagai dipindahmilik kepada orang yang telah menempah karya itu.
Pindahmilik Harta Intelek
Hakcipta adalah dianggap sebagai harta alih yang boleh dipindahmilik melalui penyerahhakkan, pemberian wasiat atau dengan kuasa undang-undang.
Penguatkuasaan Harta Intelek
Pemunya hakcipta mempunyai dua cara untuk penguatkuasaan hakciptanya. Ia boleh mendapatkan remedi-remedi sivil di mahkamah ataupun dengan membuat laporan polis bagi membuat tindakan jenayah. Jikalau ia membuat tindakan sivil maka pemunya hakcipta harus menanggung semua perbelanjaan membawa kes itu mahkamah.
Remedi-remedi Sivil
Jikalau berlaku pelanggaran hakcipta, pemunya hakcipta mempunyai beberapa remedi sivil yang tersedia untuknya. Ini termasuklah gantirugi, injunksi dan akaun keuntungan.
a) Injunksi
- Terdapat 3 jenis injunksi yang boleh dipohon oleh pemunya hakcipta. Ini terdiri daripada yang berikut:
 1. injunksi interlokutori
 2. injunksi tetap.
 3. Quia Timet.
b) Gantirugi bagi pelanggaran hakcipta
- Pihak plaintif juga boleh membuat permohonan mendapatkan pampasan dalam bentuk pembayaran gantirugi kepadanya dari pihak defendan.
c) Gantirugi tambahan
- Gantirugi tambahan juga boleh diberikan oleh mahkamah. Apabila relif yang berkesan tidak boleh diadakan untuk plaintif dengan apa-apa jalan lain, maka mahkamah dalam mentaksirkan gantirugi untuk pelanggaran itu, adalah berkuatkuasa untuk mengawad apa-apa gantirugi tambahan sebagaimana yang difikirkan patut oleh mahkamah dalam keadaan tersebut.
d) Akaun keuntungan
- Akaun keuntungan juga boleh dipohon oleh pihak plaintif dari pihak defendan. Di dalam mentaksirkan akaun keuntungan ini pihak mahkamah akan mengambil kira keuntungan yang mungkin diperolehi oleh pihak plaintif atas karyanya jika tidak berlaku pelanggaran hakcipta ini oleh pihak defendan.
e) Hantar serah
- Pihak plaintif juga memohon bagi hantar serah karya langgaran tersebut kepadanya untuk dimusnahkan. Tujuan nya di sini adalah supaya pihak defendan tidak akan cuba melupuskan barang-barang langgaran tersebut kepada orang lain. Akta Hakcipta 1987 juga membuat peruntukan bagi beberapa kesalahan-kesalahan jenayah bagi perlanggaran hakcipta di Malaysia.
Kesalahan-kesalahan
(a) Membuat untuk jualan atau sewa apa-apa salinan langgaran;
(b) Menjual, menyewakan atau secara dagangan, mendedahkan atau menawarkan untuk dijual atau disewakan apa-apa salinan langgaran;
(c) Mengedar salinan-salinan langgaran;
(d) Memiliki bagi apa-apa kegunaan selain daripada untuk kegunaan persendirian dan domestik, apa-apa salinan langgaran;
(e) Dengan cara dagangan mempamirkan pada awam apa-apa salinan langgaran;
(f) Mengimport ke dalam Malaysia, selain daripada kegunaan persendirian dan domestiknya, sesuatu salinan langgaran; atau
(g) Membuat atau ada dalam miliknya apa-apa perekaan yang digunakan atau bertujuan untuk digunakan bagi maksud membuat salinan langgaran.
Kesalahan memintasi Teknologi
(h) memintas atau menyebabkan dipintas apa-apa langkah teknologi yang berkesan;
(i) membuang atau mengubah apa-apa maklumat pengurusan hak elektronik tanpa kebenaran; atau
(j) mengedarkan, mengimport untuk pengedaran atau penyampaian kepada orang awam, tanpa kebenaran, karya atau salinan karya yang berkenaan dengannya maklumat pengurusan hak elektronik telah dibuang atau diubah tanpa kebenaran.
Penalti-penalti yang diperuntukan
Seseorang yang sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman-hukuman berikut:-
Dalam hal kesalahan (a) hingga (f), denda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM20,000 bagi setiap salinan langgaran, atau penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya dan bagi apa-apa kesalahan kali kemudian, denda tidak kurang dari RM4,000 dan tidak melebihi RM40,000 bagi setiap salinan langgaran untuk kesalahan kedua dan seterusnya. Hukuman penjara juga boleh dikenakan tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya iaitu denda dan hukuman penjara.
Dalam hal kesalahan (h) hingga (j), denda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya dan bagi apa-apa kesalahan kali kemudian, denda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.
Harta Intelek dan hak moral
Prinsip ini menerangkan berkenaan hakcipta sebagai satu hak ke atas harta dan juga hakcipta sebagai satu hak moral perseorangan (droit moral) ke atas karyanya.
Jenis-jenis Hak Moral
(a) Hak "paternity".
- Hak ini adalah merupakan hak untuk menuntut penciptaan sesuatu karya.
(b) Hak "integrity".
- Ini adalah hak untuk mencegah perubahan atau apa-apa perbuatan yang mencacatkan sesuatu karya itu.
Di Malaysia, hak-hak moral seseorang pencipta itu adalah diberi perlindungan di bawah seksyen 25 Akta Hakcipta 1987.
Hak statutori
Hak moral yang diberikan di bawah peruntukan Akta Hakcipta adalah dikira sebagai hak statutori pencipta terhadap karyanya. Jadi apa-apa pelanggaran hakcipta adalah dikira sebagai pelanggaran terhadap kewajipan statutori.
Definasi ‘Pelaku”
“pelaku ertinya orang yang membuat persembahan secara langsung.
Persembahan Secara Langsung
a) Termasuklah:-
 • persembahan karya drama, atau sebahagian daripada karya tersebut itu, termasuk sesuatu persembahan sedemikian yang dibuat dengan menggunakan boneka, atau persembahan karya drama yang dibuat secara spontan;
 • persembahan karya muzik atau sebahagiandaripada karya itu, atau persembahan karya muzik yang dibuat secara spontan;
 • pembacaan, pengucapan atau penyampaian karya sastera, atau sebahagian daripada karya itu, atau pembacaan, pengucapan atau penyampaian karya sastera yang dibuat secara spontan;
 • persembahan tarian;
 • persembahan lakonan sarkas atau lakonan anekaragam atau apa-apa tontonan atau pertunjukan seumpamanya; atau
 • persembahan berhubungan dengan pengungkapan cerita rakyat,
yang disampaikan secara langsung oleh seorang atau lebih di Malaysia, sama ada di hadapan penonton atau selainnya; tetapi
b) tidak termasuk:-
 • apa-apa pembacaan, pengucapan atau penyampaian apa-apa bahan berita atau maklumat;
 • apa-apa persembahan secara langsung sesuatu aktiviti sukan; atau
 • penyertaan dalam sesuatu persembahan secara langsung oleh penonton.
Kelayakan bagi perlindungan pelaku
Hak pelaku hendaklah wujud dalam tiap-tiap persembahan secara langsung yang pelakunya itu ialah:
a) warganegara atau pemastautin tetap Malaysia; atau
b) bukan warganegara atau pemastautin tetap Malaysia tetapi persembahannya-
 • di adakan di Malaysia
 • telah digabungkan dalam rakaman bunyi yang dilindungi di bawah Akta ini; atau
 • belum lagi ditetapkan dalam rakaman bunyi tetapi termasuk dalam suatu siaran yang layak untuk dilindungi di bawah Akta ini
Jangkamasa Hak Pelaku
Perlindungan diberikan selama 50 tahun dari tarikh persembahan.
Sumber:Perbadanan Harta Intelek Malaysia

Pemikiran Positif Dimanakah Tahap Kita…

Kehidupan kita sehari-hari seperti yang diketahui adalah satu perjalanan yang mempunyai matlamat tertentu. Matlamat yang jelas sangat penting supaya perjalanan atau arah tuju hidup kita akan penuh bermakna dan tidak terumbang ambing di dalam usaha menuju kejayaan.

Persoalan yang penting yang perlu ditanya pada diri kita ialah Apakah kita berjaya mencapai kejayaan yang telah kita definisikan? Apakah kita telah berjaya mencapai matlamat yang telah kita tentukan? Apakah kita tersasar dari perjalanan mencapai matlamat yang telah ditentukan?
Kita perlu merenung kembali perjalanan yang telah kita lalui selama ini. Kita perlu menilai tahap kejayaan semasa dan membandingkan dengan perancangan yang telah kita lakarkan.Pertama sekali, definisi kejayaan kita perlu ditulis dengan jelas. Definisi yang terbentuk dalam minda sahaja tidak akan membantu menilai kembali definisi yang dimahukan.


Sekiranya definisi terdahulu tidak ditulis,, inilah masanya untuk kita menulisnya kembali. Berikan tempoh masa yang sesuai dan jangan tergesa-gesa. Satu definisi yang jelas akan membantu pencapaian kejayaan yang kita benar-benar mahukan.Perkara kedua ialah jangka masa penyampaian kejayaan keseluruhannya.Lihat kembali adakah pada hari ini kejayaan telah dicapai ? Atau di tahap mana kejayaan telah tercapai.Adakah kita sendiri gembira di atas pencapaian setakat ini?Sekiranya kita belum mencapai tahap kejayaan yang diingini maka satu jangka masa yang baru perlu ditetapkan. Jangka masa yang sesuai perlu diketengahkan mengikut kemampuan diri.
Seterusnya , kita aturkan kembali matlamat yang boleh menjurus kepada kejayaan yang kita idamkan. Kegagalan mencapai matlamat bermakna kegagalan mencapai kejayaan yang dihasratkan.Dengan matlamat baru yang lebih jelas, kita sebenarnya lebih bersedia untuk memulakan perjalanan yang baru dengan lebih komited dan disiplin. Persoalannya, adakah kita benar-benar bersedia untuk memulakan perjalanan yang baru ini.

Apakah motivasi yang diperlukan kali ini? Gambarkan bagaimana keadaan kita apabila telah mencapai kejayaan.Kita harus melupakan kegagalan yang lepas dan anggaplah ia sebagai cabaran semata-mata. Dengan semangat, komitmen dan disiplin yang baru , kita sebenarnya bersedia untuk memulakan perjalanan menuju kejayaan. Perjalanan ini akan menjadi lebih mudah apabila kita mempunyai strategi dan perancangan yang lebih teliti. Senjata yang penting ketika ini ialah pengalaman lalu dan kita tidak mahu pengalaman tersebut menjadi penghalang kepada pencapaian kejayaan kali ini.Aturkan strategi yang lebih baik dari strategi yang lampau dan rancanglah perjalanan dengan lebih teratur. Pengalaman lampau akan memberi ruang dan peluang untuk kita merancang dengan lebih berkesan.Definisi kejayaan telah kita tuliskan, matlamat dalam perjalanan telah kita lakarkan, strategi telah kita aturkan, perancangan perjalanan telah kita susunkan dan tibalah masanya untuk kita melangkah memulakan perjalanan itu sendiri dengan penuh ketabahan.Gambarkan kejayaan kita setiap masa dan tingkatkan keyakinan bahawa kita mempunyai kemampuan untuk berjaya dan terus Berjaya. Laksanakan tindakan dalam perancangan dengan penuh komitmen. Kaji pencapaian tanpa jemu dan kejayaan yang diidamkan akan menanti di penghujung perjalanan.Selamat Berjaya.

Pena Keusahawanan
Putra(Mohd Hisham b Idris)
Bahagian Pengajian Pengurusan

Kata Hikmat KeyakinanSelf confidence is the first requisite to great undertakings.
Samuel Johnson
Confidence can get you where you want to go, and getting there is a daily process. It’s so much easier when you feel good about yourself, your abilities and talents.
Donald Trump
If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started.
Marcus Garvey
Self confidence is the power that makes you dare, try and do.
Remez Sasson
Whether you think you can or think you can’t, you’re right.
Henry Ford
The way to develop self-confidence is to do the thing you fear.
William Jennings Bryan
You can determine how confident people are by listening to what they don’t say about themselves.
Brian G. Jett
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
Robert F. Kennedy
What seems impossible one minute becomes, through faith, possible the next.
Norman Vincent Peale
The world has the habit of making room for the man whose words and actions show that he knows where he is going.
Napoleon Hill
Do not attempt to do a thing unless you are sure of yourself; but do not relinquish it simply because someone else is not sure of you.
Stewart E. White
First thing every morning before you arise say out loud, I believe.
Norman Vincent Peale
Happiness and self-confidence come naturally when you feel yourself moving and progressing toward becoming the very best person you can possibly be.
Brian Tracy
If my mind can conceive it, and my heart can believe it, I know I can achieve it.
Jesse Jackson
Confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong.
Peter T. Mcintyre

ROHANI JUTAWAN SYARIKAT BINAAN

Prinsip hidup yang diamalkan wanita bersemangat waja ini senang sahaja. Tiada jalan mudah untuk mengecapi kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi. Setiap cabaran dan dugaan yang mendatang tidak harus dijadikan batu penghalang dalam meniti kejayaan, sebaliknya ia dijadikan panduan supaya diri tidak tergelincir sekiranya sudah berada di puncak.

Itulah pegangan pemilik sebuah syarikat pembinaan, Rohani Baba, 53, dalam usaha meletakkan dirinya sebagai seorang usahawan yang berjaya. Menurutnya, kesabaran dan disiplin adalah aset utama yang menjadi pegangannya sebelum mengambil keputusan menceburi bisnes bersama suami tercinta, Noorman Ismail dengan menubuhkan syarikat Rohani Baba Sdn. Bhd. pada tahun 1979.

“Pada awalnya kami sememangnya tiada langsung kepakaran dalam bidang ini. Saya pula setakat tamat sekolah menengah sahaja. Suami pula mengambil jurusan seni bina ketika belajar di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur,” ujarnya.

Pada usia 25 tahun, Rohani mendirikan rumah tangga bersama Noorman. Menurutnya: “Saya dan suami ambil keputusan untuk menubuhkan syarikat bisnes kami itu tidak lama selepas bergelar suami isteri.”

Ibu kepada dua orang anak ini membuktikan walau dengan hanya berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), dia juga mampu mencipta kejayaan sepertimana golongan berpendidikan tinggi yang lain. Menjadikan suaminya sendiri sebagai ikon untuk terus berada di ambang kejayaan, Rohani kini sudah mampu tersenyum bangga melihat segala kemewahan yang berjaya diraihnya hasil kerja keras dalam bisnes yang diusahakannya selama ini bersama suami tercinta.

Kejayaan syarikat miliknya menjana keuntungan mencecah berjuta-juta ringgit, hasil daripada projek yang kebanyakannya diperoleh daripada sektor kerajaan, Rohani bagaimanapun mengakui bukan mudah untuk berada di dalam bisnes tersebut.

“Seingat saya, projek pertama yang kami dapat ialah projek bernilai RM10 juta di Pulau Pinang. Ketika itu kami dapat tender untuk membina bangunan untuk kuarantin barangan. Bermula dari situ, kami mula berusaha untuk mendapatkan lebih banyak projek,” katanya.

Menurut Rohani, antara projek yang diusahakan syarikatnya termasuklah membina masjid, sekolah, asrama dan juga bangunan-bangunan kerajaan. Dalam pada itu, Rohani memberitahu, cabaran terbesar dalam meluaskan empayar perniagaannya ialah ketika negara menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998.

“Projek terbesar yang pernah diperoleh syarikat kami bernilai RM25 juta. Saya dan suami terpaksa mengerah keringat siang dan malam demi memastikan bisnes yang kami usahakan tidak terhenti begitu sahaja. Saya tak nafikan bisnes kami agak teruk ketika itu, terutama disebabkan tekanan yang timbul daripada beberapa masalah. Selain daripada kesukaran mendapat projek baru, dalam perniagaan, biasalah, mesti ada yang tak suka dan dengki. Ada sahaja pihak yang cuba mencantas projek yang diusahakan syarikat kami itu. Namun, alhamdulillah rezeki tetap ada walaupun banyak halangan, biarpun begitu, saya bersyukur kerana suami saya seorang yang sangat tabah. Dia banyak bersabar dan dengan hasil usahanya yang tanpa mengenal erti jemu, perniagaan kami sekeluarga dapat diselamatkan.”luah Rohani.

Menyentuh pula mengenai gaya hidupnya, Rohani dengan rendah diri menyatakan semua yang diperolehnya hari ini adalah rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Berbicara lanjut, Rohani menegaskan dia tidak gemar membeli barangan dari jenama luar negara.

“Saya bukanlah seorang yang suka membeli-belah. Kesemua pakaian saya dibuat di butik Radzuan Radziwill, Saya sendiri pun dah selesa dengan rekaan dia sejak dulu lagi dan setia dengan Radzuan seorang sahaja. Barangan rumah termasuk langsir pun dia yang jahitkan. Kalau melancong pula memang jarang. Kali terakhir kami melancong ke luar negara ialah pada tahun 1990, di London. Sejak itu kami tidak lagi melancong sebab masing-masing sibuk kecuali jika ada kelapangan kami akan terbang ke Indonesia,” tuturnya yang memiliki hobi menanam bunga.

Sebagai usahawan, ibu dan isteri, Rohani tidak menafikan kadangkala dia juga berhadapan dengan masalah pembahagian waktu.

Walau bagaimanapun, Rohani lebih memberi penekanan kepada keluarga dengan memperuntukkan waktu lapang sebagai waktu bersama insan-insan yang amat disayanginya itu. Rohani ternyata bukan sahaja berjaya sebagai usahawan, tetapi juga sebagai seorang ibu. Ia terbukti apabila kedua-dua anaknya kini dipertanggungjawabkan mengendalikan syarikatnya itu. Menjadi harapan kepada wanita ini untuk membuka cabang bisnes baru seperti butik ke seluruh negeri di Malaysia.

“Anak sulung saya, Neiry kini memegang jawatan sebagai pengarah urusan syarikat, sementara anak bongsu saya pula, Reyni sebagai salah seorang pengarah syarikat, saya berazam untuk membuka sebuah butik yang berkonsepkan pakaian muslimah bagi keperluan wanita,” akhirinya.

Cara menjadi popular dalam perniagaan

Menjadi popular tidak semestinya untuk industri hiburan sahaja. Perniagaan juga perlu menjadi popular untuk menarik pelanggan yang ramai. Pendek kata, lagi popular sesuatu perniagaan, lagi mudah menarik pelanggan- seperti industri hiburan!
popularity.jpg
Untuk menetahui cara menjadi popular, “MASA” memainkan peranan yang penting- terutamanya untuk jadi popular di Internet. Sememangnya sering kita dengar kisah-kisah “over-night sensation” (popular dalam masa singkat), namun, kisah-kisah sebegini tidak banyak dan hanya terjadi sekali sekala sahaja.
Dengan menggunakan elemen “Masa”, kita dapat membina populariti perniagaan dan juga jenama kita. Jangan fikirkan menjadi popular dengan cepat oleh kerana cara yang lebih ideal dan terjamin untuk jangka panjang adalah membina populariti secara perlahan.
Lihat contoh-contoh di bawah:
 • Justin Beiber popular sedunia hari ini meletakkan klipnya di YouTube sejak 2007!
 • Ana Rafali pemenang Juara lagu kini telah menggunakan Youtube sejak 2006!
 • Saya juga mendapat populariti bukan secara mendadak, tetapi telah menulis blog sejak 2006!
Untuk membina jenama perniagaan kita, fikirkan elemen masa. Mulakan awal. Jangan bertangguh-tangguh oleh kerana lagi anda bertangguh, lagi lambat elemen masa akan membantu populariti perniagaan dan jenama anda. Mulakan sekarang dan biarkan masa membantu populariti perniagaan anda!
Sumber: Laman Web : Tip Irfan Khairi

Monday, June 25, 2012

Strategi AirAsia Menjual 500,000 Tiket Melalui Facebook


Penggunaan Facebook sebagai alat pemasaran merupakan trend terkini di dalam dunia perniagaan.
Percuma dan mudah untuk digunakan, Facebook turut membolehkan peniagaan berskala kecil turut sama melakukan aktiviti pemasaran seperti mana perniagaan berskala besar.


Terdapat banyak buku dan penulisan yang mengulas mengenai teknik dan strategi memasarkan produk dan servis menggunakan Facebook.

500,000 Jualan Tiket – Bagaimana?

Untuk artikel kali ini, penulis berkongsi dengan pembaca Majalah Niaga bagaimana AirAsia berjaya menjual 500,000 tiket penerbangan hanya dalam masa 24 jam melalui Facebook sekaligus menjimatkan sebahagian kos pemasaran mereka.Kandungan artikel ini diolah kembali daripada salah satu bab di dalam buku penulis ‘Magika Facebook untuk Bisnes’.


AirAsia hanya mula mewujudkan Fan Page (kini dikenali sebagai Facebook Pages) di Facebook pada bulan April 2009.

Selain Malaysia, AirAsia juga mewujudkan Fan Page untuk pelanggan-pelanggan di Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom, India, Australia dan New Zealand.

Kesemua Fan Page AirAsia ini merekodkan jumlah Fan seramai sekitar 1.4 juta orang. Untuk pasaran China pula, AirAsia menggunakan media sosial negara tersebut, Renren, sebagai Fan Pagenya.

Ini kerana negara tersebut tidak membenarkan Facebook beroperasi di sana.

Kempen Mind Blowing Fare

Dengan menggunakan kelebihan jumlah Fan Page yang ramai, AirAsia melancarkan promosi kempen ‘Mind Blowing Fare’ melalui Fan Pagenya pada tahun 2010.Kempen ini menawarkan harga tiket penerbangan hanya pada RM1 bagi penerbangan antara 1 April 2011 hingga 11 Ogos 2011.

Promosi kempen tersebut berjalan selama 6 hari bermula dari 10 Ogos 2010 hingga 15 Ogos 2010, dan berjaya mencatat sejarah apabila AirAsia berjaya mencatat jualan tiket sebanyak 538,000.

Hanya pada hari pertama kempen tersebut dilancarkan.

Jualan ini mengatasi pencapaian jualan tiket AirAsia pada tahun sebelumnya dalam kempen promosi Free Seat yang mencatat jualan sebanyak 390,000 tiket penerbangan pada hari pertama.
Bagaimana AirAsia berjaya menggunakan Fan Pagenya dalam pemasaran kempen ‘Mind Blowing Fare’?

Membuatkan Fan Teruja

Empat hari sebelum hari pelancaran kempen tersebut pada 10 Ogos 2010, pasukan media sosial AirAsia memasukkan mesej di Fan Page, Renren dan juga Twitter untuk memaklumkan mengenai pelancaran tersebut.Mereka turut menggalakkan Fan untuk turut menyebarkan maklumat pelancaran tesebut di kalangan rakan-rakan.Mesej pertama ini bertujuan menimbulkan rasa ingin tahu tahu Fan, dan bagi pengunjung yang belum menjadi Fan pula dijemput menyertai Fan Page AirAsia, untuk mendapat kemaskini secara eksklusif kempen tersebut.

Tiga hari selepas itu, atau sehari sebelum hari pelancaran, AirAsia memasukkan mesej yang mendedahkan harga tiket untuk beberapa destinasi yang terlibat dalam promosi tersebut.

Ini meningkatkan keterujaan Fan yang menjadi semakin tidak sabar dan mesej ini berjayamenarik 960 Like dan 274 komen.Pada waktu yang sama AirAsia turut meletakkan di laman sesawangnya panduan yang dinamakan Bargain Hunter 101, yang mengandungi langkah-langkah untuk membuat pembelian tiket di laman sesawang mereka.

Ini bertujuan untuk mengurangkan sebarang masalah yang dihadapi pelanggan semasa hari pelancaran.

Promosi kempen ini bukan sahaja berjaya meningkatkan jualan tiket AirAsia , malah dari 9 Ogos 2010 hingga 13 Ogos 2010, AirAsia berjaya menambah 13,000 Fan baru di Facebookdan 1,100 Fan di Renren.

Memahami Pelanggan dan Peranan Media Sosial
Asas utama kejayaan pemasaran melalui Fan Page ini bertitik tolak daripada pemahaman AirAsia terhadap ciri-ciri pelanggannya, serta pelancong masa kini yang kerap menggunakan teknologi dalam kehidupan.

Kebanyakan dari mereka ini terdiri dari golongan muda dan sentiasa mencari tawaran-tawaran hebat di Internet.

Sehingga kini, lebih dari separuh atau 65% pelanggan AirAsia berumur 35 tahun ke bawah dan 80% jualan tiket dilakukan di laman sesawang AirAsia.

Oleh kerana itu bagi mempengaruhi mereka untuk membuat pembelian tiket, kempenMind Blowing Fare dianjurkan dengan matlamat untuk menawarkan kadar tambang istimewa ke destinasi-destinasi di negara-negara ASEAN.

Mewujudkan Pasukan Media Sosial

Kesemua kandungan dan pengiklanan melalui media sosial dihasilkan sendiri oleh AirAsia, menerusi perbincangan antara pasukan media sosial dan pasukan pemasaran.AirAsia lebih selesa menggunakan pekerjanya sendiri atas dua sebab.

Pertama, ianya lebih menjimatkan dan kedua, pekerja-pekerja AirAsia lebih memahami ciri-ciri jenama AirAsia itu sendiri berbanding jika mereka menggunakan agensi luar untuk melakukannya.

Dalam menghasilkan kempen menerusi media sosial seperti di Facebook, AirAsia menumpukan kepada kandungan yang menarik dan relevan dengan Fan.

Kerana AirAsia percaya kandungan yang berguna akan disebarkan oleh Fan (word of mouth marketing).

Semenjak AirAsia menubuhkan pasukan untuk mengurus komunikasi melalui media sosial, kesemua kempen jualannya akan melibatkan penggunaan media sosial, dan AirAsia juga ada mengadakan kempen jualan secara eksklusif untuk Fannya sebagai tanda penghargaan.

Bukan Pengganti, Tetapi Pelengkap

AirAsia tidak menjadikan pemasaran melalui media sosial sebagai pengganti kepada alat pemasaran melalui media lain.Sebaliknya ia berfungsi sebagai pelengkap kepada aktiviti pemasaran tradisional AirAsia seperti melalui pengiklanan akhbar dan televisyen.

Pemasaran melalui media sosial ini bertujuan memastikan pengiklanan AirAsia mencakupi lingkup pasaran yang lebih luas.

Kerana tidak semua pelanggan AirAsia dan pelancong mempunyai akaun Facebook ataupun Twitter, dan terdapat juga antara mereka yang jarang membaca akhbar dan menonton televisyen.

AirAsia masih memperuntukkan bajet sebanyak satu peratus dari pendapatan tahunan syarikat bagi pengiklanan secara tradisional, walaupun mereka semakin meningkatkan usaha pemasaran dan pembinaan jenama melalui media sosial.

Jimat RM3.8 Juta

Seperti yang dinyatakan di awal artikel, kos pemasaran AirAsia berjaya dijimatkan semenjak ia menggunakan media sosial.


Dalam kempen promosi Mind Blowing Fare, mereka membelanjakan hanya sebanyak RM1.2 juta untuk pengiklanan di suratkhabar, televisyen dan sebagainya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, AirAsia membelanjakan RM5 juta untuk pengiklanan kempen tawaran yang sama.

Ini bermakna AirAsia bukan sahaja meningkatan pendapatan melalui kenaikan jualan tiket malah melalui penjimatan sebanyak RM3.8 juta dalam perbelanjaan iklan.

Kredit: Social Maximizer, Facebook Pages Air Asia, CSUS, Air Asia.
Ditulis oleh Mazlan Mohamad pada 08 Jun 2012 dalam Tip Perniagaan
Sumber:majalahniaga.com

9 Tip Daftar Cap Dagangan (Do & Don’ts)


Sepanjang saya mengendalikan proses permohonan cap dagangan, saya telah menemui pelbagai jenis dan versi cap dagangan yang dicipta oleh para usahawan kita.

Ada cap dagangan yang baik untuk didaftarkan dan ada juga yang tidak sesuai untuk didaftarkan, kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Akta Cap Dagangan 1976.

Seksyen 10 & 14 Akta Cap Dagangan 1976 telah menggariskan beberapa panduan cap dagangan yang boleh dan tidak boleh didaftarkan.

Panduan ini perlu diikuti untuk memastikan permohonan cap dagangan mendapat kelulusan daripada pihak Pendaftar Cap Dagangan Malaysia.

Untuk memudahkan kefahaman usahawan sekalian, saya ringkaskan panduan ini kepada berikut:

Jenis Cap Dagangan yang Sesuai

#1 – Guna Nama Syarikat

Nama syarikat yang unik dan tidak mempunyai kaitan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan adalah cap dagangan yang baik untuk didaftarkan.

Sebagai contoh, cap dagangan Celcom, Maxis, Nestle dan Samsung adalah cap dagangan berdaftar yang diambil daripada nama syarikat.

Walaubagaimanapun, nama syarikat seperti Perusahaan Tekstil Sdn Bhd, Kedai Makan Enterprise dan  Klinik Telinga tidak sesuai untuk didaftarkan sebagai cap dagangan.

Kerana nama syarikat atau perniagaan tersebut mempunyai kaitan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

#2 – Unik dan Kombinasi Multimedia

Cap dagangan yang mempunyai logo, imej, rajah atau bentuk adalah cap dagangan yang baik.

Cap-cap dagangan seperti Proton, Nestle, KFC dan LG ditampilkan dalam bentuk logo dan imej yang unik adalah contoh cap dagangan yang baik.

#3 – Perkataan Tidak Mempunyai Makna

Perkataan yang dicipta atau tidak mempunyai sebarang makna di dalam bahasa tempatan adalah cap dagangan yang baik.

Sebagai contoh, cap dagangan Adidas, Nike dan Nintendo adalah contoh perkataan yang dicipta, atau perkataan yang tidak mempunyai makna di dalam bahasa tempatan yang telah dijadikan sebagai cap dagangan.

#4 – Perkataan Tidak Merujuk Kepada Produk

Cap dagangan yang menggunakan perkataan sedia ada yang tidak merujuk kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, adalah cap dagangan yang baik.

Cap Dagangan Apple untuk komputer, Citizen untuk Jam, Windows untuk perisian dan Puma untuk pakaian adalah contoh cap dagangan yang baik.

Ia menggunakan perkataan sedia ada tetapi tidak menggambarkan atau merujuk produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Jenis Cap Dagangan yang Tidak Sesuai

#1 – Perkataan Merujuk Produk

Cap-cap dagangan seperti:

Apple untuk buah epal,
Ayam sedap untuk produk ayam,
Mi halus untuk mi,
Kerepek rangup untuk kerepek,
Kedai makan nasi campur untuk kedai makan,
Perkhidmatan dobi untuk kedai dobi.
Kesemua jenis yang disebutkan di atas adalah cap dagangan yang tidak baik dan tidak boleh didaftarkan.

#2 – Menggunakan Nama Tempat Di Malaysia

Elakkan daripada menggunakan nama-nama tempat seperti Bangi, Kajang, Gemas, Seremban dan Ipoh sebagai cap dagangan kerana ia tidak sesuai untuk didaftarkan.

Namun, nama-nama tempat luar Malaysia yang tidak mempunyai sebarang kepentingan atau tidak wujud di Malaysia boleh dipertimbangkan untuk pendaftaran.

#3 – Mempunyai Simbol atau Perkataan Berikut:

Perkataan ‘Patent’, ‘Patented’, ‘By Royal Letters Patent’, ‘Registered’, ‘Registered Design’ and ‘Copyright’.
Perkataan ‘To counterfeit this is forgery’, ‘Registered Trade Mark’, ‘Registered Service Mark’ atau perkataan yang sama di dalam sebarang bahasa.
Perkataan ‘Bunga Raya’ dan imej bunga raya.
Perkataan Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Negeri.
Representasi atau imej istana atau sebarang bangunan milik kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri.
Perkataan dan logo ‘ASEAN’.
Perkataan ‘Red Crescent’ atau ‘Geneva Cross’ dan representasi Red Crescent, the Geneva Cross dan sebarang imej palang bewarna merah, atau representasi Swiss Federal Cross di dalam warna putih atau perak pada latar merah.

#4 – Wujud Elemen Ancaman

Cap-cap dagangan yang memaparkan perkataan atau imej lucah, perkataan kesat, dan simbol-simbol yang boleh menggugat keselamatan negara adalah contoh cap dagangan yang tidak boleh didaftarkan.

#5 – Ada Lambang atau Jata Tentera Diraja

Panduan di atas adalah panduan asas berdasarkan Akta Cap Dagangan 1976 dan pengalaman saya sepanjang mengendalikan proses permohonan cap dagangan.

Untuk maklumat lanjut, para usahawan sekalian boleh menghubungi saya atau mendapatkan konsultasi ejen cap dagangan berdekatan.

Semoga perkongsian di atas membantu usahawan mencipta cap dagangan yang baik untuk dijadikan sebagai jenama produk atau perkhidmatan yang ditawarkan mereka.

Kredit: China Daily, Soya Cincau
Ditulis oleh Azizi Zulkefli pada 25 Jun 2012 dalam Tip Perniagaan 
Sumber: majalahniaga.com

Elak Rugi Puluhan Ribu – Daftar Cap Dagangan Anda

Kisah di bawah merupakan adaptasi daripada kisah benar yang berlaku dalam dunia keusahawanan hari ini. Semoga kisah yang dipaparkan diambil pengajaran oleh semua usahawan, bagi mengelakkan perkara yang sama berlaku di dalam perniagaan kita.


Azman merupakan seorang usahawan yang mengendalikan perniagaan menjual ayam golekdi bawah jenama Man-Golek di utara tanah air. Ayam golek Azman amat popular dan mendapat sambutan hangat daripada penduduk setempat. Malah, terdapat juga pelanggan-pelanggan yang datang dari jauh semata-mata untuk menikmati kelazatan ayam golek Man-Golek yang beroperasi di Bandar Alor Setar, Kedah.

Selepas dua tahun beroperasi, Azman telah berjaya membuka tiga cawangan baru restorannya di Kulim, Ipoh dan Kangar dan hasil jualan tahunannya dari semua cawangan mencecah jutaan ringgit.

Ini hasil daripada promosi yang diadakan menerusi pelbagai medium terutama di media elektronik dan akhbar.

Salim merupakan pekerja di bahagian operasi di dalam perniagaan ayam golek kendalian Azman di Alor Setar. Tugas Salim adalah memastikan stok-stok ayam mencukupi untukmenampung permintaan para pelanggan.

Salim adalah antara pekerja yang terawal yang diambil bekerja dengan Azman, dan beliau telah mahir selok belok perniagaan ayam golek Azman.

Kesedaran Terhadap Cap Dagangan

Suatu pagi, semasa berurusan dengan pembekal ayam untuk semua cawangan Man-Golek, Salim telah diberikan satu risalah berkenaan pendaftaran cap dagangan oleh pembekal ayam tadi.

Risalah tadi adalah risalah kempen kesedaran pendaftaran cap dagangan, yang telah diedarkan oleh pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia kepada usahawan-usahawan perusahaan kecil dan sederhana. Selepas membaca risalah tadi, tercetus persoalan di fikiran Salim sama ada Azman telah pun mendaftar jenama Man-Golek sebagai cap dagangan.

Keesokkan harinya, Salim telah menghubungi pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia untuk bertanyakan tentang proses pendaftaran cap dagangan.Selepas diberi penerangan oleh salah seorang pegawai Perbadanan, Salim dicadangkan untuk menghubungi seorang ejen cap dagangan, bagi mengendalikan proses pendaftaran cap dagangan bagi pihaknya memandangkan Salim tidak mempunyai masa untuk berulang-alik dari Kedah ke Kuala Lumpur untuk melakukan sendiri proses pendaftaran.

Salim dengan segera menghubungi ejen cap dagangan yang dicadangkan oleh pegawai tadi, dan meminta sebut harga bagi memproses permohonan pendaftaran cap dagangan.

Selepas bersetuju dengan sebut harga yang diberi, Salim meminta ejen cap dagangan tadi untuk membuat carian bagi mengetahui sama ada jenama Man-Golek telah didaftarkan sebagai cap dagangan. Keesokkan harinya, Salim telah menerima e-mel daripada ejen cap dagangannya memberikan keputusan carian. Keputusan carian menunjukkan jenama Man-Golek masih belum didaftarkan sebagai cap dagangan.

Ejen cap dagangan tersebut mencadangkan untuk membuat permohonan secepat mungkin bagi mengelakkan jenama Man-Golek didaftarkan oleh pihak lain.

Bermulanya Kisah Hitam Azman
Salim terus memberikan arahan kepada ejen tersebut untuk membuat permohonan pendaftaran cap dagangan Man-Golek, cuma bukan di bawah nama perniagaan Azman, tetapi di bawah namanya sendiri.

Salim memberitahu ejen cap dagangan tersebut bahawa jenama Man-Golek adalah miliknya dan beliau ingin mendaftarkan jenama tersebut di bawah namanya atas alasan strategi perniagaan.

Ejen cap dagangan yang tidak tahu perkara sebenar telah memproses permohonan Salim dan menghantar permohonan tersebut ke pejabat Pendaftar Cap Dagangan di Kuala Lumpur.

Beberapa bulan kemudian, permohonan Salim telah diluluskan dan sijil pendaftaran cap dagangan Man-Golek dengan nama Salim sebagai pemilik telah dikeluarkan.
Beberapa hari selepas Salim menerima sijil pendaftaran tadi, Salim telah meletakkan jawatannya dalam perniagaan Azman. Azman yang telah menganggap Salim seperti adik sendiri cukup berat untuk melepaskan Salim, memandangkan Salim merupakan kakitangan yang paling lama bekerja dengannya.

Salim memaklumkan kepada Azman yang dia ingin berubah angin mencari pekerjaan di tempat lain.

Dua bulan kemudian, Azman tiba-tiba mendapat ucapan tahniah bertalu-talu menerusi sms mengatakan beliau telah membuka cawangan baru di Seksyen 20, Shah Alam. Azman yang kehairanan telah pergi ke Shah Alam untuk melihat sendiri cawangan yang dikatakan sebagai cawangan miliknya.

Sampai di Shah Alam, Azman melihat sebuah restoran dengan papan tanda ‘Man-Golek’ sedang dipenuhi dengan pelanggan yang sedang menikmati ayam golek dan pelbagai jenis makanan lain.

Tanpa membuang masa, Azman terus masuk ke restoran tersebut dan bertanya kepada pekerja kedai untuk berjumpa dengan pemilik restoran tersebut. Azman dibawa oleh pekerja tadi naik ke tingkat atas restoran dan membawanya ke sebuah bilik.

Sebaik sahaja pintu bilik terbuka, Azman terkejut kerana yang berada di dalam bilik dengan papan tanda ‘Pengarah Urusan’ adalah Salim. Maka berlakulah pertengkaran antara mereka berdua berkaitan jenama ‘Man-Golek’.

Salim tetap mempertahankan penggunaan jenama tersebut kerana jenama tersebut telahdidaftar sebagai cap dagangan di bawah namanya. Azman yang tidak mahu bertikam lidah lebih panjang pulang ke Alor Setar kebingungan.

Konflik Puluhan Ribu Ringgit

Keesokan harinya, Azman menghubungi peguamnya untuk meminta nasihat berkenaan hal yang telah berlaku. Peguam Azman memaklumkan hanya satu cara sahaja untuk mencabarkesahihan pendaftaran cap dagangan Salim, iaitu memfailkan permohonan pembatalan cap dagangan Salim ke mahkamah.

Namun kos adalah tinggi dan mencecah puluhan ribu ringgit dan kes sebegini biasanya akan mengambil masa bertahun-tahun untuk diselesaikan.Terdetik kekesalan di hati Azman kerana tidak mengambil peduli untuk mendaftar cap dagangannya sebelum ini. Jika dia mendaftar lebih awal, sudah tentu dia tidak perlu menanggung kos puluhan ribu ringgit untuk membiayai kos guamannya untuk mendapatkan kembali cap dagangannya.

Tambah mengusutkan lagi, dia terpaksa menangguhkan hasratnya untuk membuka cawangan baru di Kuala Lumpur apabila peguam Salim menghantar notis kepada Azman, menghalang Azman daripada menggunakan jenama Man-Golek di dalam perniagaannya.

Notis tersebut memaklumkan bahawa Salim adalah pemilik sah jenama atau cap dagangan Man-Golek berdasarkan sijil pendaftaran yang dikeluarkan oleh pihak Perbadanan Harta Intelek Malaysia.

Sejak dari itu, Azman lebih banyak menumpukan perhatian kepada kes mahkamahnya daripada menguruskan perniagaannya. Sudahlah terpaksa mengeluarkan banyak wang untuk membiayai kos guamannya, perniagaannya pula menjadi tunggang langgang dan pelanggan semakin berkurangan.

Kes mahkamahnya ketika ini masih lagi berlangsung dan tidak nampak tanda-tanda yang kesnya akan selesai dengan segera.
Sumber:majalahniaga.com
Related Posts with Thumbnails